Algemene Voorwaarden

 Algemene Voorwaarden voor dienstverlening aan particulieren

Hieronder treft u de algemene leveringsvoorwaarden van Puck van der Lugt. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, diensten en overeenkomsten gedaan door of van Puck van der Lugt (waaronder ook eventueel het gebruik van de website (www.puckvanderlugt.nl) voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Bij iedere aanbieding, offerte zal Puck van der Lugt de algemene voorwaarden meezenden. Door acceptatie van een aanbieding, offerte en/of dienst, dan wel door ondertekening van de overeenkomst verklaart u tevens kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

Deze voorwaarden zijn ook van toepassing bij eventuele inschakeling van derden door Puck van der Lugt.

Definities

  • Online training: een training die online te volgen is via het internet op een computer, tablet of smartphone.
  • Coach/trainer: iemand die coacht/traint, in het bijzonder iemand die dat beroepsmatig doet.
  • Klant: iemand die gecoacht of getraind wordt, in het bijzonder door een professionele coach/trainer.
  • Coachen: het strategisch en tactisch aanwenden van voornamelijk psychologische en communicatieve vaardigheden en technieken, teneinde een individu of groep op eigen kracht bepaalde, zelfgekozen doelen te laten bereiken.
  • Coaching/training: het proces van coachen/trainen en gecoacht/getraind worden op basis van een overeenkomst.

 

Inhoud van de Diensten

De diensten die de coach/trainer (Puck van der Lugt) zal leveren, zijn specifieke online trainingen, gerelateerd aan persoonlijke ontwikkeling. De online training wordt aangeboden via werkboeken die de klant in eigen tijd en tempo tot zich kan nemen. In sommige trainingen worden tevens gesprekken gevoerd via email, telefoon en/of social media.  De coaching/training is gericht op het ontwikkelen en groeien van jezelf als persoon.

 

Contract en voorwaarden

De overeenkomst tussen klant en Puck van der Lugt wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

Nadat de klant akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden en de betaling heeft afgerond is het mogelijk om gebruik te maken van de diensten die de klant heeft gekozen.

Offertes, aanbiedingen

 

Alle offertes en aanbiedingen van Puck van der Lugt zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de aanbieding altijd na 30 dagen.

Puck van der Lugt kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Duur en beëindiging

Puck van der Lugt kan een overeenkomst met de klant direct beëindigen wanneer de klant zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Puck van der Lugt gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende algemene voorwaarden

Puck van der Lugt kan de overeenkomst met de klant ten allen tijde direct beëindigen. De bijbehorende algemene voorwaarden blijven hier onverminderd van kracht.

Puck van der Lugt heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de klant in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De klant heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

Bij annulering/opzegging van een online trainings- of coachingsovereenkomst door de klant na de totstandkoming van de overeenkomst vindt er geen restitutie plaats van betalingen.

Levering en levertijd

Puck van der Lugt gaat na ontvangst van de benodigde betaling zo spoedig mogelijk over tot het verstrekken van inloggegevens en informatie om de training te kunnen starten.

Mocht Puck van der Lugt onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan haar verplichtingen te voldoen, kan Puck van der Lugt alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij Puck van der Lugt een termijn van minimaal 30  dagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen.

Verplaatsen van geplande een-op-een gesprekken in een coachingsprogramma is slechts mogelijk in uitzonderlijke situaties, uitsluitend ter beoordeling van Puck van der Lugt. Het verzoek tot het verplaatsen van een gesprek dient 24 uur vooraf te worden ingediend via e-mail.

Gemiste gesprekken kunnen niet worden ingehaald en leiden niet tot een restitutie of wijziging van de betalingsverplichtingen van klant.

Verzuim en verrekening

De klant is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Puck van der Lugt verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De klant die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

Indien de klant in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de klant worden verhaald. De klant is over de verschuldigde incassokosten rente verschuldigd.

Overmacht

Puck van der Lugt aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer Puck van der Lugt als gevolg van overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen of niet kan voldoen aan de levertijd. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Puck van der Lugt geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Puck van der Lugt niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Puck van der Lugt of van derden daaronder begrepen. Puck van der Lugt heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Puck van der Lugt haar verbintenis had moeten nakomen.

In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal Puck van der Lugt alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer in onderling overleg tussen klant en Puck van der Lugt geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door Puck van der Lugt tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

Vrijwaring

 

De klant vrijwaart Puck van der Lugt voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Puck van der Lugt toerekenbaar is. Indien Puck van der Lugt uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de klant gehouden Puck van der Lugt zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de klant in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Puck van der Lugt, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Puck van der Lugt en derden die daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de klant.

Copyright

Al het door Puck van der Lugt vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Puck van der Lugt niet worden gekopieerd, gedistribueerd, openbaar worden gemaakt, gedeeld, bewerkt of verwerkt in andere websites / promotiemateriaal / trainingsmateriaal / coachingsmateriaal. Men mag informatie op de site of uit het trainingsmateriaal wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Het eigendom van door Puck van der Lugt verstrekte ideeën, trainingsmateriaal, video/podcast- en audiobestanden blijft volledig bij Puck van der Lugt, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan Puck van der Lugt hiervoor een vergoeding bedingen. Puck van der Lugt behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via de site aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s).

Aansprakelijkheid

Bij gebruik van online coaching, het toegezonden trainingsmateriaal: Het advies van de coach is resultaatgericht zonder dat resultaten te garanderen zijn. Puck van der Lugt sluit elke aansprakelijkheid uit bij schade of letsel, voortvloeiende uit, of in verband met de opvolging door de klant van door de online coach verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld door de online coach. Puck van der Lugt is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Puck van der Lugt is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en of onvolledige gegevens.

In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Puck van der Lugt slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, die niet hoger zal zijn dan het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Puck van der Lugt voor enige andere vorm van directe of indirecte schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

De klant dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden. Puck van der Lugt kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.

De klant dient Puck van der Lugt terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in klantgegevens. Wanneer de klant dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte door Puck van der Lugt geleden schade.

Puck van der Lugt is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door het lezen van de website (www.puckvanderlugt.nl). Deze site verstrekt informatie. Hoewel Puck van der Lugt constante zorg en aandacht besteedt aan de informatie op de site, is het mogelijk dat de informatie op de site niet volledig, niet actueel of niet juist is. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot de site en het gebruik van de site, wordt door Puck van der Lugt uitdrukkelijk afgewezen. Links naar andere websites en verwijzingen naar informatiebronnen zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de site en zijn niet bedoeld als aanbeveling. Het gebruik van deze links en/of verwijzingen is op eigen risico. Puck van der Lugt aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, aanbiedingen of andere zaken die vermeld worden op deze websites of informatiebronnen.

Puck van der Lugt biedt geen garantie voor het continu en foutloos functioneren van de site. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en het gebruik van de site wordt door Puck van der Lugt uitdrukkelijk afgewezen

Privacy en de plichten van Puck van der Lugt

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft regels voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Puck van der Lugt handelt volgens deze wet. Puck van der Lugt geeft advies op basis van de door u gegeven informatie. Puck van der Lugt gaat altijd vertrouwelijk om met de informatie die u aan haar  doorgeeft.

Toepasselijk recht en geschillen

 

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Puck van der Lugt partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

De rechter in de vestigingsplaats van Puck van der Lugt is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Puck van der Lugt het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten

 

Overige bepalingen

Puck van der Lugt zal geen persoonlijke gegevens van de klant aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst die verstrekt is aan Puck van der Lugt .

Klant heeft de vragen, die Puck van der Lugt aan klant heeft gesteld tijdens een eventueel voorgesprek, naar waarheid beantwoord. Klant verklaart alle vragen naar waarheid beantwoord te hebben en alle relevante informatie m.b.t. gezondheid te hebben gegeven.

Klant realiseert zich dat het volgen van een online training geen vervanging is van  reguliere behandeltrajecten in de GGZ, complementaire zorg of andere vormen van gezondheidszorg.

De informatie die via de website, de trainingsmaterialen en de coaching sessies wordt verstrekt berust op persoonlijke inzichten en meningen, aangevuld met bestaande uitgaven over gedrag en gezondheid. Elke poging om ziekten vast te stellen of te behandelen moet worden gedaan onder begeleiding van een gekwalificeerde arts. Het materiaal dat Puck van der Lugt ter beschikking stelt is geenszins een vervanging voor een arts.

Klant verklaart voorts, dat hij heeft ingestemd met de doelstelling van de training, waarbij klant zich ervan bewust is dat het resultaat van de training onder meer afhankelijk is van zijn eigen inspanning en de gegeven antwoorden op de vragen die Puck van der Lugt heeft gesteld.

Klant realiseert zich voorts dat er geen sprake is van een resultaatsverplichting, maar een inspannings of leveringsverplichting aan de zijde van Puck van der Lugt.